+420 605 094 156
  rezervace@krkonoserelax.cz
csnlendepl

Obecná ustanovení

 1. Minimální věk řidiče je 25 let, řidičský průkaz skupiny B a minimálně 4 roky řidičské praxe.
 2. K předložení platného občanského a řidičského průkazu dojde při přebírání vozidla.
 3. Nájemcem je fyzická osoba. Pokud je nájemcem vozidla právnická osoba, je vždy smluvně vázán řidič jako osoba fyzická.
 4. Vůz smí řídit nájemce pouze sám, nebo spolucestující uvedený v nájemní smlouvě, který musí splňovat podmínky uvedené v bodě 1.
 5. Nájemce se zavazuje, že bude používat pronajatý obytný vůz k účelům, které odpovídají typovému charakteru a technickým parametrům obytného automobilu. Maximální obsazenost vozidla jsou 4 osoby, které musí cestovat na sedadlech vybavených bezpečnostními pásy. Dopravní předpisy nedovolují za jízdy volný pohyb po vozidle.
 6. Pronajatý obytný vůz nesmí být používán k odtahu jiného vozidla.
 7. Pronajímatel výslovně zakazuje provádět jakékoliv úpravy na vozidle (např. vrtání, šroubování, polepování, popisování apod.).
 8. V prostorách obytného automobilu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a zapalování jakéhokoli ohně včetně svíček, vonných svíček, aromalamp a vonných tyčinek).
 9. S pronajatým vozidlem lze cestovat po území Evropy s výjimkou Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Albánie, Kosova, Severní Makedonie, Ukrajiny, Moldavska, Ruska, Běloruska a Turecka. Cesty mimo Evropu nejsou povoleny. Pronajímatel vozidla si vyhrazuje právo omezit cesty i do jiných oblastí na základě bezpečnostní situace.
 10. Ve vozidle není možné přepravovat domácí mazlíčky, taktéž je zakázán jejich vstup do interiéru i kabiny řidiče např. v kempech.
 11. Obytný automobil se pronajímá minimálně na 4 dny, v období červen–srpen je minimální výpůjční doba 7 dní. Na kratší́ dobu lze vozy zapůjčit jen v případě uvolněného termínu, nebo jako „last minute“.
 12. V ceně nájmu je denní nájezd 285 km/den a za každý kilometr nad tento limit se účtují 4 Kč. Pokud je doba pronájmu 7 dní, v ceně nájmu je možné ujet 2 000 Km bez doplatku.
 13. V případě pronájmu vozidla na 14 dní a více je maximální nájezd 350 km/den a za každý kilometr nad tento limit se účtuje 2 Kč.

Převzetí a vracení vozidla

 1. Obytný automobil se předává a vrací v Trutnově na předem určené adrese v pracovní den v době od 15 hod. prvního dne výpůjčky. Obytný automobil se vrací v pracovní den do 11 hod. posledního dne výpůjčky. Předávání je pouze za světla, tj. ne za soumraku nebo tmy.
 2. Nedílnou součástí smlouvy o pronájmu je předávací protokol.
 3. Vůz se přebírá a vrací v čistém stavu.
 4. Vůz se předává a vrací s plnou nádrží pohonných hmot (motorová nafta). Pokud nebude při vrácení obytného vozu nádrž PHM plná, zaplatí nájemce chybějící pohonné hmoty a manipulační poplatek 250 Kč.
 5. Plyn a čerstvou vodu nájemce nedoplňuje.
 6. V ceně pronájmu je náplň plynu a chemikálie do WC.
 7. V ceně nájmu je zařízení dle seznamu, inventář dle seznamu, který je součástí předávacího protokolu (např. nádobí, kempingový nábytek apod.).
 8. Odpadní nádrž WC a odpadní nádrž splaškových vod je nájemce povinen před vracením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme manipulační poplatek 1500 Kč.
 9. Tempo předávání a vracení vozu určuje pronajímatel. Seznámení s vozidlem a kontrolu při vracení nelze uspěchat, přibližná doba je 30-60 minut.
 10. Vozidlo je vybaveno povinnou výbavou (vč. lékárničky) a hasicím přístrojem, v případě použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.

Rezervace a platební podmínky

 1. Rezervace na daný termín platí pouze 3 dny. Rezervaci je možné provést telefonicky nebo e-mailem.
 2. Během této doby musí být uhrazena záloha ve výši 25% z celkové výši ceny pronájmu, která slouží jako blokace termínu. Tato částka je nevratná, i v případě zrušení rezervace pronájmu nájemcem. Do doby zaplacení této částky může pronajímatel vyřizovat poptávky od ostatních zájemců, kteří mohou mít zájem o stejný termín.
 3. Po potvrzení rezervace vystaví pronajímatel fakturu na částku pronájmu.
 4. Doplatek nájemného se platí nejpozději 30 dní před převzetím vozu.
 5. Pokud dojde k rezervaci v době kratší než 30 dní před začátkem pronájmu, je celá částka splatná ihned, jinak nedojde k blokaci termínu a potvrzení rezervace.
 6. Nájemce musí také složit vratnou kauci 15 000 Kč a to nejpozději 3 pracovní dny pře započetím pronájmu. Vratná kauce je určena na pokrytí možných škod jím způsobených, které nejsou pokryty havarijním pojištěním, na případnou spoluúčast havarijního pojištění v případě nehody zaviněné nájemcem a na úhradu sankcí při porušení podmínek nájmu (viz Sankce). Pokud nenastanou žádné takové skutečnosti, je vratná kauce vrácena nájemci do 3 pracovních dnů od ukončením pronájmu na bankovní účet, ze které přišla.
 7. Veškeré platby se uskutečňují bezhotovostně na bankovní účet dle instrukcí pronajímatele
 8. Výše nájemného se sjednává dle ceníku.

Sankce

 1. Nájemce prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že má platné řidičské oprávnění skupiny B, je mu 24 a více let a jeho řidičský průkaz je již nejméně 3 roky platný. V případě porušení této podmínky zaplatí nájemce pokutu ve výši 3 000,- Kč.
 2. Za ztrátu malého technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 3 000 Kč.
 3. Za ztrátu klíčů účtujeme pokutu 10 000 Kč.
 4. Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 1 000 Kč.
 5. Při extrémním znečištění, a to i u exteriéru vozu (olej, bláto, barva, asfalt, alkohol, písek, lepidlo atd.) účtujeme pokutu 5 000 Kč.
 6. Za nevyprázdněné WC účtujeme poplatek 1 000 Kč.
 7. Za nevyprázdněnou nádrž na odpadní vodu (šedá voda) účtujeme 1 000 Kč.
 8. Za porušení zákazu kouření nebo vstupu domácích mazlíčků účtujeme pokutu 10 000 Kč.
 9. Za opožděné vrácení automobilu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy.

Storno poplatky

Pokud dojde ke zrušení rezervace se strany nájemce v níže uvedených lhůtách, platí následující storno poplatky:

 • zrušení rezervace 30 a více dní před termínem zapůjčení – 50% zálohy
 • zrušení rezervace 14 až 30 dní před termínem zapůjčení – 100% zálohy
 • zrušení rezervace 14 a méně dní před termínem zapůjčení – 100% ceny pronájmu

 Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Havárie a poruchy

 1. Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.
 2. Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele. Uschovejte si řádný doklad k pozdějšímu proplacení.
 3. Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události.
 4. V případě nehody je nájemce povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie RZ účastníků nehody.
 5. Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením.
 6. V případě nehody, poruchy či jiné nepředvídatelné události nevzniká nájemci nárok na náhradní vozidlo.

Pojištění

 1. Vůz je a po celou dobu nájmu bude havarijně pojištěn.
 2. Rozsah pojištění je havárie, odcizení, živel a vandalismus. Součástí pojištění jsou také asistenční služby ve limitu 18 tis. Kč pro ČR a 66 tis. Kč pro zahraničí pro případ příjezdu služby, opravy na místě a odtahu do nejbližší opravny.
 3. Spoluúčast pronajímatele činí 10 %, minimálně však 10 000 Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nestačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.
 4. Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného plnění na uvedenou pojistnou událost.
 5. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do 15 000 Kč, která není krytá z pojistky, bude s pronajímatelem vypořádaná prostřednictvím držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce.
 6. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.
 7. Osoby ani přepravovaný náklad pojištěny nejsou.
 8. Poškození interiéru nájemcem nebo třetí osobou (zničení nebo odcizení) se z havarijního pojištění neuplatňuje, poškození hradí nájemce.

Uvedené́ informace mají́ základní́ informativní́ charakter, podrobné́ informace budou upřesněny a specifikovány při převzetí́ vozidla a podpisu smlouvy.

Tyto všeobecné smluvní podmínky platí od 1. dubna 2022.